Khai thác tiềm năng ẩn của Web trực quan

Cách hoạt động quảng cáo adbro

Nhận diện nội dung

Chúng tôi sử dụng công nghệ Computer Vision và phân tích ngữ nghĩa để quét hình ảnh và nội dung bài báo của website để hiển thị quảng cáo phù hợp nhất
Thẻ được phát hiện: Water, Sky, Outdoor

Vị trí có tỷ lệ Viewable cao

Quảng cáo trong hình ảnh (in-image ads) có lợi thế trước quảng cáo Programmatic về Viewability và CTR nhờ xuất hiện một cách tự nhiên và tránh các khu vực mù (blind areas)

Tiếp cận khách hàng tiềm năng

Dịch vụ của chúng tôi cho nhà quảng cáo